<<

Sri Chaitanya Saraswat Ashram, Sripat Hapaniya,
at the precise location of the Appearance of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

>

hpnya_10nov01_00.jpg