previous | index | next

031200_album2-scsmath03
Srila Gurudev pays obeisances to Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj at his Samadhi Mandir before starting for Sripat Bamunpara.