previous | index | next

031200_album2-scsmath10
Sripad Tirtha Maharaj, Sripad Acharyya Maharaj, Sripad Paramahamsa Maharaj and Prabhu Sujjananda took turns to lead kirttan during the Prasadam distribution.