All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Sripat Hapaniya Festival

7 November 2004

in honour of the 110th Sri Vyasa-Puja

of Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | What's New?