Sri Sri Guru-Gaurangau jayatah!

Brazil:
FIVE DIKSHA INITIATIONS ON BEHALF OF

SRILA GURUDEV

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Shakti Ashram - Nov. 2004

Pictures by  Rohini Shakti Didi
Text: Deva Bandu Prabhu & Nanda Priya Didi
Webpage by Ishanandini Devi Dasi
Page 1 | Page 2 | Page 3

Agni Hotra for Gayatri-diksha initiation

Sripad B.V. Trivikram Maharaj explaining the duties of a brahmin

Dina Bandhu Prabhu, Braja Kumara Prabhu and Krishna Kumara Prabhu just before receiving diksha

Nanda Priya Devi Dasi and Deva Bandhu Prabhu

 
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Shakti Ashram, P.O. Box 386
Campus do Jordão, São Paulo, Brazil
Phone: (12) 3663- 3168
Main Centres | What's New?
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip:
http://www.scsmath.com/