All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Sri Radhastami Festival

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram, Sitiawan, Malaysia.

of

Persatuan Penganut Sri Chaitany Saraswat Sadhu Sangam, Malaysia

11 September 2005

Srila Guru-Dev's Vyasasan and the main altar, Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram, Sitiawan.

   

 Rama Ratan Das reading from the 'Loving Search for the Lost Servant.'
 

Prabhu Ananda Giriraj leading Sri Bhoga Arati.
 
Prabhu Rama Ratan offering puja to Srila Guru-Dev.
 

Prabhu Chaitanya Vigraha Das leading sri guru arati.
 

Arati, Prabhu Ananda Giriraj leading and the children dancing happily.
 

Kirttana just before maha-prasadam was served. Right: The sumptuous prasadam feast.
 

Jai Om Vishnupad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj ki jay!

Jai Sri Radhastami Festival ki jay!

Nitai Gaura Premanande - Hari Hari Bol!