All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

this morning in Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha


Kolkata, 25 October 2005

Photos: Jamuna Priya Devi Dasi


Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | What's New?