All glories to Sri Guru and Sri Gauranga


Sripat Bamunpara

Venezuelans Nimai Chandra Prabhu and Dhira Krishna Prabhu make their first pilgrimage to the Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram, Bamunpara, and the Holy Appearance Place of Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

11 October 2006
061011_bamunpara_01 061011_bamunpara_02 061011_bamunpara_03
061011_bamunpara_04 061011_bamunpara_05 061011_bamunpara_06
061011_bamunpara_07 061011_bamunpara_08 061011_bamunpara_09
061011_bamunpara_10 061011_bamunpara_11 061011_bamunpara_12
061011_bamunpara_13 061011_bamunpara_15 061011_bamunpara_14
061011_bamunpara_16 061011_bamunpara_17 061011_bamunpara_18
061011_bamunpara_19 061011_bamunpara_20 061011_bamunpara_21
061011_bamunpara_22 061011_bamunpara_23 061011_bamunpara_24
061011_bamunpara_25 061011_bamunpara_26 061011_bamunpara_27
061011_bamunpara_28 061011_bamunpara_29 061011_bamunpara_30
061011_bamunpara_31 061011_bamunpara_32 061011_bamunpara_33
061011_bamunpara_34 061011_bamunpara_35 061011_bamunpara_36
061011_bamunpara_37 061011_bamunpara_38 061011_bamunpara_39
061011_bamunpara_40 061011_bamunpara_41 061011_bamunpara_42
061011_bamunpara_43 061011_bamunpara_44 061011_bamunpara_45
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | What's New? | Main Centres