All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Srila Sridhar Swami Seva Ashram, Quito, Ecuador
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj's
Sannyas Day
followed by
112th Sri Vyasa Puja Festival

of His Divine Grace Om Vishnupad Jagat-Guru
Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Photo pages: Madangopal Prabhu and Rasamrita Devi Dasi

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | What's New? | Main Centres