All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Disappearance Festival
of
Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharyya-varyya Astottara-sata
Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha,
Dum Dum Park, Calcutta

12 August 2007

Photos: Ratnanabha Prabhu and Isani Devi Dasi
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
aSri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com