All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Disappearance Festival
of
Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharyya-varyya Astottara-sata
Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
12 August 2007

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aSri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com