All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Sripat Hapaniya

Sri Vyasa-Puja Festival of His Divine Grace
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj


The day in pictures. 01 November 2010
Photos: Abhinavasundar Prabhu and Krishna Sundari Devi Dasi

picture-01

picture-02

picture-03

picture-04

picture-05

picture-06

picture-07

picture-08

picture-09

picture-10

picture-11

picture-12

picture-13

picture-14

Sripat Hapaniya Dham, the holy Appearance Place of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, ki jaya!


aSri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | What's New | Main Centres