All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

 Disappearance Festival of
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj
 
held at the Srila Sridhar Swami Seva Ashram, Govardhan

5th August 2005
   
   
   

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com/
| Main Centres | What's New?