All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Sri Vyas Puja Mahotsav

Grand celebration for the Appearance Day of our beloved Gurudev His Divine Grace Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj at Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram, Sripat Bamunpara, 20 December 2013.

Page One | Page Two

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 << Back to page 1
     
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Main Centres