All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Sripat Hapaniya Festival
 

Festival at the appearance place of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Sripat Hapaniya.
Grand annual appearance anniversary festival of the Holy Deities of Sripat Hapaniya, Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath Jiu at Sri Chaitanya Saraswat Ashram.

10 March 2015

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com | Main Centres